วษท.ตาก MOU. ไร่เพียงกัญ พัฒนาการเรียนการสอน ในยุคเทคโนโลยี ฝึกงานให้นักศึกษา ปวช. – ตรี

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ (วษท.ตาก) กระทรวงศึกษาธิการ จับมือกับ วิสาหกิจชุมชุนเพียงกัญ (ไร่เพียงกัญ) จังหวัดเชียงราย พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมเป็นที่ฝึกงานแก่นักศึกษา ว.เกษตรฯ ระดับปวช. – ตรี ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ

(14 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ได้มีการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จังหวัดตาก กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ กับ วิสาหกิจชุมชุนเพียงกัญ (ไร่เพียงกัญ) จังหวัดเชียงราย โดย ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ประธานวิสหกิจชุมชนเพียงกัญ ซึ่งมี นายเดชา คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวธัญทิพย์ ซานซึน และแขกผู้มีเกียรติเป็นพยาน

ดร.สุทธิพร ธเนศสกุลวัฒนา ประธานวิสหกิจชุมชนเพียงกัญ กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการแบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ (ไร่เพียงกัญ) เป็นฟาร์มผลิตเกษตรผสมผสานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเพื่อชุมชน ตลอกจนสถานศึกษา จึงได้เห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ของ นักศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม จึงได้มีความร่วมมือทางวิชาการและฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทั้งสองฝ่าย” ดร.สุทธิพร กล่าว

ด้าน นายประจักษ์ ทาสี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ได้กล่าวในเรื่องเดียวกันว่า MOU ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในด้านการศึกษา การเรียนการสอน เป็นสถานที่ฝึกอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายและในอนาคตจะขยายให้เป็นที่ฝึกงานของนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 12 วิทยาลัยเกษตรภาคเหนืออีกด้วย ซึ่งนักศึกษาที่มาเรียนวิทยาลัยเกษตรฯ จะต้องเรียนอาชีพ พอจบต้องไปทำงาน คิดเป็น ทำได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณธรรม ซึ่งวิทยาลัยเกษตรสร้างคนสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามนโยบายของรัฐบาล และความต้องการของสถานประกอบการ โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 – 2568” นายประจักษ์ กล่าว

https://www.chiangrainews.net/2021/02/20793/

แชร์แบ่งปัน
Message us