ประธานวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ

การศึกษา

  • B.Sc. วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2516
  • M.Sc. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2519
  • Ph.D. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค) Doctor of Philosophy (Regional Development Strategies) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี พ.ศ. 2553

ผลงาน และประสบการณ์

  • ชีววิทยา จุลชีววิทยา ราวิทยา
  • การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ
  • การวิจัยทางสังคมศาสตร์
  • การวิจัยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
  • การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025″

แชร์แบ่งปัน
Message us