วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 • ส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในด้านการเกษตรที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งปริมาณและคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้อันเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านเกษตรกรรมของประเทศ
 • เริ่มก่อตั้งขี้นด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ด้านการเกษตร มีประการณ์ในการส่งเสริมการเพาะปลูกและการสร้างนวัตกรรมให้กับผู้คนในชุมชน รวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านั้นไปยังเกษตรกร องค์กรด้านการศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ
 • จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้มีความก้าวหน้า สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะสำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือประชาชนทั่วไป รวมถึงสามารถช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรกรไทยได้จริง
 • เชื่อว่าเกษตรกร คือ กระดูกสันหลังของประเทศและของโลก แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมจะดูเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับแต่ละประเทศในโลก แต่หากวันใดที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือโรคระบาดขึ้น เกษตรกรรมก็ยังคงเป็นแกนหลักของโลก เพราะมันคือส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย และทุกชนชั้น

ตอบสนองนโยบายของตำบลป่าซางและรัฐบาล

 • มุ่งเน้นการพัฒนา เสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเทศบาล และประชาชน
 • บริหารงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จัดสร้างหอประชุมเพื่อรองรับการประชุมและการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • สนับสนุนและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
 • ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนตัวเอง
 • ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์
  ส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของตำบลป่าซาง
  ส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลป่าซาง
 • สร้างเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมของคนยุคใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ไร่ชาฉุยฟง อ่างเก็บน้ำแม่เปิน
 • สร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับโครงการวิจัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากพืชกัญชา เพื่อส่งเสริมการปลูกและศึกษาวิจัยพืชกัญชา
 • พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงเกษตรแบบครบวงจร (Wellness Tourism and Agritourism) เพื่อสร้างรายได้ให้เข้าสู้ชุมชน
 • พัฒนาเป็นที่พัก Homestay ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชน และวัฒนธรรมพื้นถิ่นของภาคเหนือ
 • ร้านอาหารออร์แกนิกแบบ Wellness Thai Cuisine นำอาหารท้องถิ่นมาปรับรูปลักษณ์แต่ยังใช้วัตถุดิบในฟาร์มและจากชุมชน เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างสมบูรณ์
 • สร้างศาลาไม้สักขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมสันทนาการ หรือการประชุมในพื้นที่
 • ปลูกพืชไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นตัวอย่างและพื้นที่ศึกษาดูงานในการพัฒนาพื้นที่ตามโครงการโคก หนอง นา
 • ไม้เศรษฐกิจ เช่น สัก ประดู่ ตะเคียน ยางนา
 • ไม่กินได้ เช่น ตะไคร้หอม มะม่วง มะขามป้อม กล้วย ข้าวโพด เสาวรส
 • ไม้ใช้สอย เช่น ไผ่
แชร์แบ่งปัน
Message us